Event: Books & Boards (4de editie) op 21/06 • Schrijf je hier in

Search

Nieuw: Book & Boards Event op 12/05
Bekijk de sprekers

Event: Books & Boards (4de editie) op 21/06 • Schrijf je hier in
Search
Close this search box.
 • Home
 • >
 • Nieuws
 • >
 • Hoe kijkt Gimv als  professionele investeerder naar ESG  bij zijn portfoliobedrijven?

Hoe kijkt Gimv als  professionele investeerder naar ESG  bij zijn portfoliobedrijven?

ESG is een actueel onderwerp in onze bestuurskamers. Maar hoe ga je er mee aan de slag? Investeringsbedrijf GIMV deelt haar ervaringen met onze lezers. Voor die gelegenheid trokken we naar de open ontvangstruimte van de hoofdzetel van Cegeka op de Corda Campus in Hasselt. We spraken er met Vincent Van Bueren, Corporate Communications and Sustainability Manager bij Gimv en Anik Stalmans, HR-director en ook verantwoordelijk voor MVO.

Gimv en ESG

Onder de slogan ‘Building Leading Companies’ concentreert Gimv zijn ambities in vijf investeringsdomeinen: Consumer, Healthcare, Life Sciences, Smart Industries en Sustainable Cities.

Gimv streeft daar naar een verantwoord investeringsbeleid door ESG (Environmental, Social and Governance) zo veel mogelijk te integreren in het investeringsproces.

De mate van betrokkenheid en controle varieert per portefeuillebedrijf. Als actieve investeerder is Gimv bijna altijd vertegenwoordigd in de raad van bestuur. “Wij helpen de directieteams van onze portefeuillebedrijven om de voor hen relevante ESG-thema’s goed te beheren. Afhankelijk van de sector, de geografie, de omvang en de levensfase kan dit bestaan uit het waarborgen van de naleving van wet- en regelgeving, het gebruiken van duurzaamheid als strategische onderscheidende factor of een gezonde combinatie daarvan.”

De ESG-aanpak bij Gimv heeft twee pijlers:

 1. Gimv als een verantwoordelijke onderneming: Dit luik omvat de directe ecologische voetafdruk van Gimv, de sociale rol van Gimv als werkgever, en de mate waarin Gimv de principes van deugdelijk bestuur en bedrijfsethiek toepast.
 2. Gimv als een verantwoorde investeerder: Dit deel heeft betrekking op de manier waarop Gimv ESG integreert in elke stap van het investeringsproces: tijdens de screening en due diligence en tijdens de houdperiode.  “Hiervoor reiken wij de investeringsprofessionals de nodige tools aan om ESG te integreren in hun dagelijkse activiteiten.”

Sinds 2021 heeft Gimv officieel de Principles for Responsible Investment (PRI) onderschreven. 

In het kader van een actieve dialoog met ESG-ratingbureaus, heeft Gimv in 2021 voor het eerst samen met Sustainalytics een uitgebreide ratingoefening uitgevoerd. Die resulteerde in een ESG-rating van 11.1, wat een laag ESG-risico vertegenwoordigt. Begin 2021 ontwikkelde Gimv ook het Gimv Sustainable Finance Framework waarmee het als duurzame private equity-investeerder duurzame financiering kan aantrekken.

Hoe komt ESG vandaag concreet aan bod op in de governance organen van Gimv? En welke concrete verwachtingen hebben jullie naar de participaties?

Vincent Van Bueren: We onderscheiden 2 pijlers (nvdr: zie kaderstukje) die met elkaar gelinkt zijn. Het basisidee is dat we de lessen uit de eigen ESG journey als onderneming meenemen in onze ESG-dialoog met de portefeuillemaatschappijen.

Als investeerder integreren wij de ESG-elementen in heel het investeringsproces, met het zwaartepunt in de voortdurende dialoog met onze bedrijven. We doen dit zowel voor eigen doeleinden als in kader van de aankomende rapporteringsverplichtingen voor alle bedrijven. Wij willen onze bedrijven “future proof“ maken door ze te helpen hun ESG-maturiteit naar een hoger niveau te brengen.

Bijgevolg is ESG een vast onderdeel van de discussies en reflecties op alle niveaus binnen Gimv-organisatie, zowel in de investeringsteams als op het executief comité en in de raad van bestuur. Ook in de interactie met onze eigen aandeelhouders (zowel de institutionele als particuliere beleggers) komt duurzaamheid steeds vaker voor.  Zo waren er op de laatste Algemene Vergadering enkele vragen over ESG en over hoe Gimv zich voorbereidt op de komende rapporteringsverplichtingen.

Wat is de missie van Cegeka en hoe komt ESG vandaag concreet aan bod bij Cegeka?

Anik Stalmans: Wij zijn een toonaangevend en sterk waardengedreven familiebedrijf in de technologiesector. Wij willen organisaties vooruit helpen in een steeds meer gedigitaliseerde wereld waarin de spelregels voortdurend veranderen. Wij doen dit door C-level beslissers te ‘ontzorgen’ en door hen te helpen door digitalisering relevanter te worden.  We geloven zeer sterk in de ‘trinity of innovation’. Dat is de versterkende combinatie tussen de technologieën 5G, AI en cloud als bouwstenen van onze dienstverlening.

Wij nemen ESG momenteel eerder impliciet mee op de raadsvergaderingen. We volgen natuurlijk wel de maatschappelijke en regelgevende evolutie waar dit de komende jaren een meer expliciete topic zal worden met een uitgebreidere set aan KPI’s en afspraken.

Hoe komt ESG aan bod in de specifieke relatie en contacten tussen Cegeka en Gimv?  

Vincent Van Bueren: Onze investeringsmanagers, die namens Gimv in de raden van bestuur van onze bedrijven zetelen, zijn als het ware onze ‘boots on the ground’. Dus moeten wij hen spreekwoordelijk voldoende wapenen, met de nodige kennis en inzichten. Zo kunnen ze in de raad van bestuur de juiste vragen stellen en de juiste topics op de agenda plaatsen. We deden dit al jaren met succes rond de financiële en operationele groei. Nu doen we dat ook op vlak van duurzaamheid in de brede zin.

De ESG-dialoog tussen Gimv en zijn portfoliobedrijven wordt bij uitstek gedreven door data: cijfers en feiten. We zoeken hier naar een maximale win-win situatie voor Gimv én onze bedrijven.  

In het vorige boekjaar hebben we bij al onze bedrijven voor de eerste keer een nulmeting georganiseerd op het vlak van ESG maturiteit.  De ESG-gerelateerde data willen we voortaan jaarlijks opvragen via deze eigen ESG-scan. Dat gaat over verschillende relevante indicatoren, denk aan energieverbruik, grondstoffengebruik, opleidingsbeleid, compliance, ethiek, diversiteit.

Onze ESG-scan helpt om per bedrijf de relevante duurzaamheidsrisico’s en mogelijke acties te identificeren.  Zo kunnen we het ESG-profiel van de bedrijven verbeteren. Tegelijk helpen we hen met het opbouwen van een traditie rond het verzamelen en rapporteren van ESG-data. Dit is voor hen zeker nuttig omdat veel van onze bedrijven binnenkort ook zelf verplicht zullen zijn een duurzaamheidsverslag te publiceren.

Maar we hebben die informatie ook nodig als basis voor de jaarlijkse ESG-rapportering van Gimv zelf. Over de jaren heen willen we zo een helder overzicht van de evolutie opbouwen.

Hasselt 6
Anik Stalmans, CHRO (Cegeka)

Anik Stalmans: We hebben vorig jaar inderdaad de vraag gekregen om specifiek te rapporteren over een hele reeks ESG-data. Een groot aantal hadden we reeds voorhanden, andere niet. Voor ons was deze interessante oefening met als bijkomende uitdaging om die data te consolideren over de verschillende landen en entiteiten van onze groep.

Maar het is eigenlijk een tip voor alle niet beursgenoteerde groepen: Maak u klaar voor de ESG rapportering, denk na over wat voor uw organisatie substantiële en relevante KPI’s en doelstellingen kunnen zijn. Neem tijd om daarover na te denken. Zorg dat de acties integraal onderdeel van de bedrijfsvoering kunnen worden en begin met uw datacollectie om een consistente vergelijkingsbasis op te bouwen.

Hoe gaan jullie zelf concreet om met jullie maatschappelijke verantwoordelijkheid?

Anik Stalmans: Ook al voor er sprake was van ESG wilden wij alleszins op een maatschappelijk verantwoorde manier ondernemen. Binnen Cegeka hebben we een aantal zaken expliciet benoemd waar we een verschil kunnen maken. We kiezen voor een “stap per stap” aanpak rond 3 voor ons relevante pijlers: inclusie en diversiteit, CO2 neutraliteit en technologie voor een betere wereld.

Met betrekking tot de inclusie en diversiteit focussen we vooral op genderdiversiteit omdat IT nog steeds een mannenwereld is. Ons doel is 30% vrouwen in 2030, in directie en globaal. Kristel Demotte, onze VP Data Solutions, was dit jaar “ICT Woman of the year.” Zo beschikken we meteen over een rolmodel en ambassadrice.

Uiteraard zijn ook zaken zoals diversiteit in nationaliteit en geaardheid voor ons belangrijk maar die zijn veel moeilijker te meten.  Wij organiseren opleidingen voor bijvoorbeeld recruiters om onbewuste vooroordelen te vermijden tijdens het selectieproces. Iedereen met de juiste skills en attitude moet gelijke kansen krijgen binnen Cegeka. Daarnaast is het algemeen welbevinden van onze medewerkers van primordiaal belang. Betrokkenheidsonderzoeken, opvolging van verzuim en training van managers om signalen op te vangen zorgen dat we hier kort op de bal kunnen spelen.

Qua neutralisatie van onze CO2 uitstoot focussen we op ons wagenpark en onze datacenters. We hebben om en bij de 1800 leasewagens in Vlaanderen, 70% van de wagens die we nu bestellen zijn volledig elektrisch. Dat vergt natuurlijk ook extra inspanningen qua laadinfrastructuur en ondersteunende processen… De smart working policy en de mogelijkheid om voor een mobiliteitsbudget te kiezen zorgt er ook voor dat medewerkers bewuster met mobiliteit omgaan.  In onze datacenters optimaliseren wij ons energiegebruik onder andere via de virtualisatie van servers en netwerken. We gebruiken enkel groene elektriciteit. De volgende stap die we momenteel onderzoeken is het zelf opwekken van groene energie.

Ten derde willen we onze  technologische kennis ook inzetten voor een betere wereld. Via een goed gebruik van technologie kunnen we een aantal doelstellingen van de overheid die de maatschappij ten goede komen helpen versnellen, zoals het stimuleren van meer off-street parkeren, onze projecten voor Smartschool of het digitaal gezondheidsdossier via nexuzhealth.

Door deze prioriteiten scherp te stellen en stelselmatig op te volgen kunnen we daar  nu ook beter over rapporteren.  

Om dit alles verder te ondersteunen nemen we deel aan EcoVadis. Dat is een samenwerkingsplatform waarmee bedrijven de duurzaamheidsprestaties van hun leveranciers kunnen evalueren. We doen ook mee aan het VOKA charter duurzaam ondernemen. Als alles goed gaat krijgen we volgend jaar een SDG-certificaat vanuit de Verenigde Naties. Momenteel loopt er ook een project met een externe partij om ons voor te bereiden op de ESG verplichtingen die vanaf 2024 gelden.

Verder doen we inspanningen voor de blijvende inzetbaarheid van medewerkers via skills management, we gebruiken digitale handtekeningen op personeels- en andere documenten waardoor we minder papier verbruiken, liefdadigheidsinitiatieven zoals deelname aan Music for Life, duurzaamheid wordt meegenomen in ons aankoopproces, enzovoort. We hebben ook een sociaal fonds en een social board voor medewerkers die te maken krijgen met een plotse tegenslag.  (Nvdr: Cegeka behaalde al enkele malen het Top Employers certificaat) 

Hoe kijkt u naar de aankomende ESG-standaardisatie in Europa en de bijhorende verplichtingen?

Vincent Van Bueren: De standaardisering van de ESG gegevens die bedrijven zullen moeten verzamelen en rapporteren komt inderdaad dichterbij. Dit onder impuls van de implementatie van de CSRD en het werkoverleg van het Europese agentschap EFRAG met alle stakeholders. We vragen ons af of deze standaard niet te veel zal verschillen van de andere internationale standaarden. De inspanning voor de bedrijven moet toch wat beheersbaar blijven.

Omdat deze complexe en multidisciplinaire ESG-materie onder de eindverantwoordelijkheid van de raad van bestuur valt zullen ook raden van bestuur meer relevante ESG-competenties aan boord moeten halen. Je ziet nu al verschillende modellen: bedrijven die afzonderlijke sustainability comités oprichten enerzijds en bedrijven die voor een meer geïntegreerde aanpak gaan anderzijds. Gimv situeert zich eerder in die laatste categorie.

Het gevaar van greenwashing is nooit ver weg. Wat je verkondigt rond duurzaamheid moet je steeds kunnen onderbouwen met “facts and figures”. Als je je gezond verstand gebruikt, heb je normaal gezien al wel een goed idee tot hoever je kan gaan in verband met het doen van ESG-verklaringen.

Hasselt 17
Vincent Van Bueren, Corporate Communications & Sustainability (Gimv)

Anik Stalmans: Persoonlijk vind ik het een goede zaak dat er ook op niet-financiële aspecten formeel gerapporteerd zal worden. Het blijft echter wel belangrijk om een zeker pragmatisme aan de dag te blijven leggen. De zaken waarop een bedrijf focust moeten relevant en impactvol zijn voor dat bedrijf én voor de maatschappij.

Wat zijn voor Gimv en Cegeka momenteel de grootste uitdagingen naar business continuïty en hoe impacteert dit de focus op ESG?

Vincent Van Bueren: Sommige van de zeer uiteenlopende uitdagingen hebben ook een specifieke ESG-invalshoek. Duurzaamheid is een vast onderdeel geworden van de puzzel die bedrijven vandaag moeten leggen om waarde te behouden en creëren. Zo nopen de gestegen energiekosten de bedrijven om kritisch te kijken naar hun energieverbruik. De supply chain problemen doen bedrijven nadenken over de toevoerketen en doen de vraag rijzen of ze niet weer geheel of gedeeltelijk lokaal moeten produceren.

Anik Stalmans: We mogen ESG niet beschouwen als een kost of een bedreiging voor onze business continuity. Acties die niet geïntegreerd zijn in de bedrijfsprocessen of niet bijdragen tot de doelen van de organisatie zullen waarschijnlijk geen lang leven beschoren zijn.  De stijgende energieprijzen doen ons allemaal bewuster met energie omgaan. Tot slot dwingt de inflatie ons ook om onze kostenstructuur nog meer onder een vergrootglas te leggen.

Een slotbedenking om af te ronden?

Vincent Van Bueren:  Duurzaamheid moet een reflex worden voor alle processen en activiteiten.

Anik Stalmans: Samen de wereld verbeteren, stap per stap!

Auteur: Philip Verhaeghe

Hasselt 5

Anik Stalmans en Vincent van Bueren zijn ook te gast in aflevering 7 van Board Radar, onze videoreeks over governance in samenwerking met GUBERBNA en Gimv. Te bekijken vanaf 27/10 op deze website.

Bekijk het gesprek in videoformaat:

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deel dit artikel met je netwerk

Abonneer je en krijg:

Nieuwsbrief

Krijg een melding bij nieuwe publicaties

Kom naar Books & Boards op 12/5

De Bestuurder en Lannoo Campus lanceren een unieke samenwerking. Met een tweejaarlijks event brengen we auteurs en bestuurders samen om over actuele uitdagingen en strategische topics te reflecteren.

Sprekers:

 • Yves van Durme
 • Rachid Et-Taïbi
 • Pieter Bourgeois
 • Ann Claes

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

En blijf in real time op de hoogte!

Meer dan 5000+ professionals schreven zich reeds in