Event: Books & Boards (4de editie) op 21/06 • Schrijf je hier in

Search

Nieuw: Book & Boards Event op 12/05
Bekijk de sprekers

Event: Books & Boards (4de editie) op 21/06 • Schrijf je hier in
Search
Close this search box.

Maak van uw managementvennootschap een patrimoniumvennootschap

Heel wat bedrijfsleiders en bestuurders vervullen hun taak bij een onderneming vanuit een managementvennootschap. Die biedt hen zowel fiscale als juridische voordelen. En wie vooruitziend is, kan de vennootschap via de aankoop van onroerend goed laten evolueren tot een patrimoniumvennootschap, wat dan weer interessant kan zijn bij een vermogensplanning. 

Bedrijfsleiders of bestuurders kunnen hun opdracht bij een onderneming als privépersoon vervullen. Maar ze kunnen die taak evengoed onderbrengen in een management- of bestuurdersvennootschap en ze vanuit die juridische structuur verrichten. Hun vennootschap heeft dan als voorwerp het beheren of besturen van een (werk-)maatschappij. 

Vergoeding

Ongeacht hoe de opdracht wordt georganiseerd, hij wordt doorgaans ook vergoed. Dat gebeurt in de eerste plaats als compensatie voor het verrichte werk zoals de aanwezigheid en de inbreng op de raden van bestuur en het vertegenwoordigen van het bedrijf. Voorts zijn aan het mandaat van bestuurder ook aansprakelijkheden verbonden, die een zekere vergoeding verantwoorden. 

De betaling kan worden geregeld via management- of bestuurdersvergoedingen. Die mogen echter niet lukraak worden vastgesteld. Ze moeten gebaseerd zijn op werkelijk geleverde en duidelijk aantoonbare prestaties en voldoen aan het ‘at arm’s lenght’-principe, wat betekent dat ze verantwoord, objectiveerbaar en marktconform moeten zijn. Vooral voor betalingen aan gelieerde vennootschappen wordt deze vereiste best goed in het oog gehouden. 

Betalingen vanuit de werkmaatschappij aan de management- of bestuurdersvennootschap die aan de normen voldoen, zijn fiscaal aftrekbaar bij de betaler. De spiegel daarvan is dat ze belastbaar zijn bij de verkrijgende vennootschap. 

Beantwoorden de vergoedingen niet aan de normen, dan loopt de werkmaatschappij het risico dat de fiscus de aftrek van de kosten verwerpt. Bij de verkrijgende vennootschap kunnen ze dan weer worden beschouwd als een ontvangen abnormaal of goedgunstig voordeel en bijgevolg belast worden. 

Om dat te vermijden, is het aangewezen om voorafgaandelijk de nodige bewijsstukken op te stellen zodat de betalingen gedocumenteerd en verantwoord worden. Het is dus sterk aan te raden om een managementovereenkomst uit te werken met duidelijke afspraken omtrent de taakomschrijving en toepasselijke tarieven. Voorts zou de managementvennootschap zelf dienen te beschikken over de nodige werkingsmiddelen zoals een auto, laptop en een smartphone, … aangezien het de managementvennootschap is die de prestaties zal verrichten ten dienste van de werkvennootschap.

Tantièmes

Een bestuurdersvennootschap kan ook vergoed worden via de toekenning van een tantième. Daarbij wordt het werk van de bestuurder beloond met een deel van de winst van de werkmaatschappij. Die moet dan wel goedgekeurd worden door de algemene vergadering van aandeelhouders. In die zin vormt een tantième eigenlijk geen vergoeding voor geleverde prestaties, maar een winstuitkering. 

Toch eist de fiscus – hierin weliswaar niet altijd gevolgd door de rechtspraak – ook in dat geval een bewijs van werkelijke bijdrage aan de totstandkoming van de winst. Bovendien moet de proportionaliteit van de tantième aan het belang van de aandeelhouders worden afgemeten. En dus is ook hier voorzichtigheid geboden. 

Investeringen 

Eens de betalingen van de werkmaatschappij ontvangen, rest de vraag wat u doet met de inkomsten van de managementvennootschap. Een uitkering ervan als dividend zal onderhevig zijn aan een fiscale kostprijs. 

Een alternatief is een investering in onroerend goed. En daar zijn goede redenen voor, stelt KBC Private Banking & Wealth, dat klanten met een managementvennootschap begeleidt. De managementvennootschap heeft doorgaans voldoende inkomsten om deze investering te dragen. 

Wie privé investeert in vastgoed, moet dat doen met zijn netto-inkomen, dus na afhouding van de personenbelasting die kan oplopen tot 50% plus gemeentebelasting. Via de managementvennootschap kan dat met de ontvangen gelden uit de managementvergoedingen, die belast werden tegen 20% of 25%. Bovendien kunnen de aankoopkosten, afschrijvingen,  onderhoudskosten, … in dit geval fiscaal in mindering worden gebracht van de inkomsten van de managementvennootschap. 

Het onroerend goed kan worden verhuurd. Doet u dit privé en verhuurt u aan iemand die het voor privédoeleinden gebruikt, dan hoeft u slechts het kadastraal inkomen aan te geven. Dat wordt door de fiscus nadien weliswaar geïndexeerd en verhoogd met 40%, maar het blijft een gunstige bepaling van het belastbare bedrag. Bovendien kunnen de intresten op een eventuele lening die hiervoor werd afgesloten nog van dat bedrag worden afgetrokken. Let wel: het bedrag wordt nadien bij uw globale inkomen gevoegd. Daardoor kan het opnieuw in de schijf van 50% vallen. 

Voorts bestaat het risico dat het onroerend inkomen door de fiscus in sommige omstandigheden kan worden geherkwalificeerd als een professioneel inkomen als de verhuring aansluit bij uw zakelijke activiteiten, met alle gevolgen van dien. Is het onroerend goed daarentegen eigendom van een vennootschap, dan wordt die belast op de werkelijk ontvangen huur min de fiscaal aanvaarde kosten, en bedraagt de uiteindelijke belasting desgevallend slechts 20% of 25%. 

Nadelen

Het nadeel van een investering via de managementvennootschap zit in de staart. Wordt het vastgoed later verkocht met een meerwaarde, dan is deze belastbaar in de vennootschap. Onder omstandigheden kan bij herinvestering van de volledige verkoopprijs in bepaalde activa deze belasting voor de vennootschap worden gespreid worden in de tijd. Voorts blijft de (belaste) opbrengst nog steeds in de vennootschap. Wordt deze uitgekeerd via een dividend, dan is er roerende voorheffing verschuldigd. Bij een privé-investering is bij de latere verkoop de meerwaarde in principe niet belastbaar als de transactie kadert in het normaal beheer van een privaat vermogen. 

Overdracht

Maar er is ook een goede epiloog mogelijk. Op termijn kan de managementvennootschap namelijk worden omgevormd tot een pure patrimoniumvennootschap, waarbij het voorwerp het beheer van een onroerend vermogen wordt, aldus nog KBC Private Banking & Wealth. Dat kan bijdragen tot een vlotte overdracht ervan naar een volgende generatie. Het schenken van aandelen van een (vastgoed)vennootschap kan fiscaal interessanter zijn dan een rechtstreekse overdracht van vastgoed. 

Het al dan niet aankopen van vastgoed via een managementvennootschap, dient men hoe dan ook geval per geval te bekijken. Een handig overzicht met de verschillende voor- en nadelen vindt u hier

U hebt een stevig vermogen opgebouwd in uw managementvennootschap en zoekt naar een oplossing op maat? De KBC Private Banking & Wealth experts bieden u een oplossingsgerichte fiscale en juridische begeleiding aan. Lees meer.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deel dit artikel met je netwerk

Abonneer je en krijg:

Nieuwsbrief

Krijg een melding bij nieuwe publicaties

Kom naar Books & Boards op 12/5

De Bestuurder en Lannoo Campus lanceren een unieke samenwerking. Met een tweejaarlijks event brengen we auteurs en bestuurders samen om over actuele uitdagingen en strategische topics te reflecteren.

Sprekers:

  • Yves van Durme
  • Rachid Et-Taïbi
  • Pieter Bourgeois
  • Ann Claes

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

En blijf in real time op de hoogte!

Meer dan 5000+ professionals schreven zich reeds in